Heavy tanks KV-1

Page 3

Germans captured KV-1 "Strolch"

KV-1 with "Strolch" name

(From e-shop)

Germans captured KV-1 "Strolch". Probably in Krasnogwardeysk. January 1942.

(From e-shop)

KV-1 with "Strolch" name

(From e-shop)

(from e-shop)

(Probably from e-shop)

(Probably from e-shop)

(From Trucks & Tanks No7 magazine)

(From e-shop)

(From Sergey Ryijov collection)